ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

 
หน้า

1

 2

3

4
 
   
 
    
โครงการเลี้ยงกบและปลาดุกในบ่อพลาสติก  (ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง)  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 นักเรียนและคณะครู ร่วมมือร่วมใจกันอย่างแข็งขัน  เพื่อจัดเตรียมบ่อพลาสติก เตรียมเลี้ยงกบและเลี้ยงปลาดุก

 
 
 
    
กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล 7 คน  


 
 
    
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2557 
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557

 
 
    
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2557  
โรงเรียนพระกุมารอุบลได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

 
 
    
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2557  
เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 

 
 

    
จัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557  
เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ รับทราบกฎระเบียบ ข้อตกลงของโรงเรียน 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557

 
 
    
คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนภูเขียว  
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2556

 
 
    
ตรวจสุขภาพฟันระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนจัดให้มีการตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนซึ่งมีขึ้นทุกปี
เมื่อวันที่ 05 ธ.ค.2556

 
 
    
จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2     โรงเรียนได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมเปโตรโรงเรียนพระกุมารอุบล
เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2556

 


บาทหลวงสำรอง  คำศรี

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
  
 
 
 
โรงเรียนพระกุมารอุบล
604 ถ.พรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 045-255606  โทรสาร : 045-262658

 
 


Powered by AIWEB