ประวัติโรงเรียน

                 โรงเรียนพระกุมารอุบล ก่อตั้งโดย บาทหลวงโรแบรต์กอสเต   อธิการโบสถ์อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการสภาวัดโดยมีจุดประสงค์  เพื่อให้การสนับสนุนงานอภิบาลของวัดให้การบริการด้านการศึกษาและเพื่อเป็นการรื้อฟื้นอดีตโรงเรียน “พระกุมาร”โรงเรียนของวัดซึ่งถูกยุบสมัยสงครามอินโดจีน กลุ่มเด็กเป้าหมาย คือ ระดับก่อนวัยเรียน อายุระหว่าง 3-6 ปี ซึ่งอยู่บ้าน โดยไม่มีคนดูแล ควรจะได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนตั้งแต่เยาว์วัย ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2518 โดยมีบาทหลวงสำราญ พันธ์วิไล สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย เป็นผู้รับใบอนุญาต 
           
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2539 บาทหลวงเติมศักดิ์  เจริญบุญ ครูใหญ่โรงเรียนพระกุมารอุบล  ได้รับโอนให้เป็นผู้รับใบอนุญาต  และขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษา   
                  ในปีการศึกษา 2550 บาทหลวงเติมศักดิ์ เจริญบุญ กลับมารับหน้าที่ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการและผู้อำนวยการ จนถึงในปีการศึกษา 2553 ได้โอนกิจการให้มูลนิธิคาทอลิกประชาพิพัฒน์ โดยมีบาทหลวงเติมศักดิ์ เจริญบุญเป็นผู้ลงนามแทน และเปลี่ยนประเภทโรงเรียนจากประเภทสามัญ เป็นประเภทศึกษาสงเคราะห์
                  ในปีการศึกษา 2554  บาทหลวงประยูร  สมศรี เป็นผู้จัดการโรงเรียน และ นางสมศรี  ทารา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
                 ในปีการศึกษา 2556 บาทหลวงพิเชษฐ์    วงค์อนันต์ เป็นผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสมศรี  ทารา  เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน
                  โรงเรียนพระกุมารอุบล ตั้งอยู่เลขที่  604 ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์  34000 โทรศัพท์ 045-255606 โทรสาร 045-262658
E-Mail:
Prakumanub@hotmail.com  Website www.พระกุมารอุบล.com
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


บาทหลวงสำรอง  คำศรี

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
  
 
 
 
โรงเรียนพระกุมารอุบล
604 ถ.พรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 045-255606  โทรสาร : 045-262658

 
 


Powered by AIWEB