ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

ปรัชญาโรงเรียน
             เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคน โรงเรียนได้กำหนดปรัชญาของโรงเรียนไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการอบรมนักเรียนให้เป็นคนที่มี “คุณธรรม นำความรู้”  และให้สอดคล้องกับความหมายของตราโรงเรียน   เป็นการกำหนดทิศทางของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นโรงเรียนจึงกำหนดปรัชญาของโรงเรียน ไว้ดังนี้ 
“ วินัยดีมีคุณธรรม  นำปัญญา  พัฒนาชีวิต ”
               วินัยดี         หมายความว่า   มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัยในตนเองจนสามารถปฏิบัติ
                                                      ตามกฎระเบียบของสังคมได้
              มีคุณธรรม  หมายความว่า   มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง
                                                      ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และการประพฤติตนเป็นคนดี
              นำปัญญา   หมายความว่า   มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
                                                       ทางด้านวิชาการและทักษะอื่น ๆ ตามศักยภาพและความ
                                                       แตกต่างของแต่ละบุคคล
              พัฒนาชีวิต  หมายความว่า   มุ่งให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนไปใช้ในชีวิต
                                                       และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน(Vision)
   
 
                โรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนและบุคลากรทุกฝ่าย ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   สร้างชุมชนที่รักและเอื้ออาทร    มุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งการเป็นมนุษย์     ตามหลักคริสตศาสนธรรม

พันธกิจของโรงเรียน( Mission)
 
                  เพื่อเป็นแนวทางในการอบรมนักเรียนให้เป็นคนดีที่ มีคุณธรรม นำความรู้ จึงวางแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
                 1.ให้การอบรมสั่งสอนกุลบุตร  กุลธิดา  ของชาติให้เป็นบุคคลที่บรรลุถึงความสมบูรณ์ทั้งในด้าน สติปัญญา  ร่างกายและจิตใจ  ในอันที่จะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติให้มากที่สุด ตามหลักศาสนธรรม
                 2.มุ่งสร้างบรรยากาศอันมีความเป็นอยู่แห่งชีวิต ของชนชาติเดียวกัน  ให้เกิดขึ้นด้วยจิตตารมย์แห่งเสรีภาพและความรัก  เพื่อเตรียมเยาวชนให้พร้อมที่จะรับใช้สังคมด้วยความรับผิดชอบ
               3.มุ่งให้นักเรียนมีโอกาสเพียงพอที่จะฝึกความรับผิดชอบ  ทั้งในด้านส่วนตัวและในด้านสังคมตามวัยและภาวะของแต่ละคน
                 
4.อบรมนักเรียนให้ยึดหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเป็นแนวทางของชีวิตและให้รู้จักเสวนา
กันระหว่างผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ อย่างมีไมตรีจิต
                  5.ครูในโรงเรียนทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะอบรมเยาวชนให้เป็นผู้เชื่อมั่นและศรัทธา
ตามศาสนาของตน
                  6.ส่งเสริม ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี  อันดีงามของชาติ

 


บาทหลวงสำรอง  คำศรี

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
  
 
 
 
โรงเรียนพระกุมารอุบล
604 ถ.พรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 045-255606  โทรสาร : 045-262658

 
 


Powered by AIWEB