สัญลักษณ์ คำขวัญ

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
          เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์  เป็นรูป “อนุสาวรีย์ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ “  ซึ่งมีความหมายดังนี้  พระกุมารคือองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน  ซึ่งเป็นพระนามของพระเยซูเมื่อเยาว์วัย  ได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรักและความอบอุ่น  ทั้งจากการเอาใจใส่จากบิดา  คือ  นักบุญโยแซฟ  และมารดาคือ  พระนางมารีอา  (แม่พระ) โรงเรียนถือว่าพระกุมารเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่ารัก เฉลียวฉลาด มีปรีชาญาณ (Wisdom)   ทั้งครอบครัวพระกุมารยังเป็นแบบฉบับในด้านการอบรมเลี้ยงดู อันเป็นพื้นฐานแรกของชีวิต ซึ่งถือว่า “ครอบครัว” เป็นโรงเรียนแห่งแรกสมดังคติพจน์ที่ว่า “ครอบครัวดี สังคมดี”  นอกจากนั้น ยังเป็นเครื่องหมายให้นักเรียนรู้ว่า ทุกคนมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ และเป็นเครื่องนำทางชีวิต เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์มีลักษณะดังนี้

ตราโรงเรียน

 

ตราของโรงเรียนเป็นรูปเทียนส่องสว่างบนหนังสือที่เปิดอยู่ภายในกรอบวงกลมมีความหมายตรงกับปรัชญาของโรงเรียนดังนี้
             วงกลม  คือ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย
             เทียนจุด คือ คุณธรรม
             หนังสือ  คือ ปัญญา
             แสงเทียน คือ ชีวิตที่ต้องพัฒนาอยู่เสมอ  จึงจะเจริญก้าว

คำขวัญโรงเรียน 
            ศาสนธรรม   นำการศึกษา   พัฒนาชาติ

สีประจำโรงเรียน
            แดง - ขาว

  

สีแดง  หมายถึง  ความเป็นผู้มีวินัยทรหด  อดทน                                                                   

สีขาว  หมายถึง ปัญญา  และคุณธรรม

                                        

 


บาทหลวงสำรอง  คำศรี

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
  
 
 
 
โรงเรียนพระกุมารอุบล
604 ถ.พรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 045-255606  โทรสาร : 045-262658

 
 


Powered by AIWEB