ข้อมูลครูและบุคลากร

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิ

วิชาเอก

 1

บาทหลวงพิเชษฐ์   วงศ์อนันต์

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

ปริญญาโท

บริหารการศึกษา
 2

นางสมศรี   ทารา

รองผู้อำนวยการ

ปริญญาโท

บริหารการศึกษา
 3

นางสาวเตือนใจ  จันทะโคตร

ธุรการ/การเงิน

ค.บ

การประถมศึกษา
 4

นางสมฤดี  เดชะคำภู 

ธุรการ

บธ.บ 

การจัดการทั่วไป
 5

นางราตรี  แสงเอี่ยม

ครูผู้สอน

ค.บ 

การวัดผลการศึกษา
 6

นางสิรินรัตน์  ชัยวาระศิริพงษ์

ครูผู้สอน

ค.บ 

จิตวิทยาการแนะแนว 
 7

นางอุไร  โพธิ์ศรี

ครูผู้สอน

ค.บ 

การประถมศึกษา
 8

นางอรนิษฐ์  ไชยสัตย์

ครูผู้สอน

ค.บ 

สุขศึกษา 
 9

นางทิพจุฑา  พลอาษา

ครูผู้สอน

ค.บ 

การประถมศึกษา 
10

นางเรวดี  บุญวิทย์

ครูผู้สอน

ค.บ 

การประถมศึกษา
11 นางสาวจิตราวดี  แสงวงษ์

ครูผู้สอน

ศศ.บ

การศึกษาปฐมวัย
12 นายบุญสันต์  ไชยนา

ครูผู้สอน

ศศ.บ

ศิลปะ
13 นายจักรพันธ์  วงชมภูชูวงศ์

ครูผู้สอน

ศศ.บ

ดนตรี 
14 นางปุณยนุช  วงชมภู 

ครูผู้สอน

ศศ.บ 

นาฏศิลป์
15 นางสาวนงลักษณ์  สุวรรณ

ครูผู้สอน

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ
16 นางสาวนิตยตา   กาบยุบล 

ครูผู้สอน

ศศ.บ

ภาษาอังกฤษ
17 นางสาวธิดารัตน์  ซอนพา

ครูผู้สอน

ค.บ

วิทยาศาสตร์
18 นางสาวสุภัสรา   มูลไธสง

ครูผู้สอน

บธ.บ

การตลาด
19  นางสาวฤทัยรัตน์  มีปัญญา

ครูผู้สอน

วท.บ

วิทยาการคอมพิวเตอร์
20  นางสาวพัชราภรณ์  อุดมศรี

ครูผู้สอน

ค.บ

การศึกษาปฐมวัย
21 นางสาวสุพัตรา  ฝั่งซ้าย

ครูผู้สอน

ค.บ

การศึกษาปฐมวัย
22  นางสาวคุณากร  บุญสมญา

ครูพี่เลี้ยง

ม.6

กำลังศึกษา
 23 นายอัตตพล   แก้วหาวงศ์ ครูผู้สอน น.บ. พลศึกษา
       
               

 
 
 


บาทหลวงสำรอง  คำศรี

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
  
 
 
 
โรงเรียนพระกุมารอุบล
604 ถ.พรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 045-255606  โทรสาร : 045-262658

 
 


Powered by AIWEB