ข้อมูลนักเรียน

ชั้น

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

 บริบาล

17

7

24

 อนุบาล 1

27

23

50

 อนุบาล 2

16

28

44

 อนุบาล 3

35

31

66

 ประถมศึกษาปีที่ 1

23

23

46

 ประถมศึกษาปีที่ 2

27

17

44

     
 ประถมศึกษาปีที่ 3

18

 28

46

     
 ประถมศึกษาปีที่ 4

21

15

36

     
 ประถมศึกษาปีที่ 5

18

9

 27

     
 ประถมศึกษาปีที่ 6

22

20

42

     
 รวม

 224

 201

 425

     

นักเรียนระดับบริบาล (ก่อนวัยเรียน)
             ผู้ปกครองนักเรียนที่มีบุตรอายุ 1-2 ขวบ ต้อง การนำบุตรมาเข้าเรียนกับพี่ชายและพี่สาว ซึ่งเรียนอยู่ในระดับอนุบาลและระดับศึกษา โรงเรียนจึงขออนุญาตให้จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กพระกุมารอุบลราชธานี (บริบาล) เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2534 ตามใบอนุญาตเลขที่ 3/2534 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและของชุมชน ซึ่งรับเด็กไม่เกิน 30 คน โดยใช้หลักสูตรคู่มือการจัดอนุบาลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2503 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ขออนุญาตเพิ่มจำนวนเด็กจากเดิม รับได้ 30 คน เป็นรับได้ไม่เกิน 90 คน                 
               

 
 
 


บาทหลวงสำรอง  คำศรี

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
  
 
 
 
โรงเรียนพระกุมารอุบล
604 ถ.พรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 045-255606  โทรสาร : 045-262658

 
 


Powered by AIWEB