หลักสูตรการเรียน

หลักสูตร
           โรงเรียนใช้หลักสูตรแผนการจัดประสบการณ์ ระดับก่อนประถมศึกษา ปี พ.ศ. 2540 สำหรับ ชั้นอนุบาล และใช้หลักสูตรประถมศึกษา ปี พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3,5-6 นอกจากนี้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2544 อีกด้วยและในปีการศึกษา 2553 ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา พ.ศ. 2551
กำหนดการเปิดการเรียนการสอน
            ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ 14– พ.ค. – 5 ต.ค. 56
            ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ 1– พ.ย. – 8  มี.ค. 57
            เปิดทำการสอน เวลา  08.30 – 15.00 น.
            หยุดพักกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
วันหยุด
           หยุดวันเสาร์-อาทิตย์  วันหยุดราชการ  วันนักขัตฤกษ์
และวันคริสต์มาส                                                
               

 
 
 


บาทหลวงสำรอง  คำศรี

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
  
 
 
 
โรงเรียนพระกุมารอุบล
604 ถ.พรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 045-255606  โทรสาร : 045-262658

 
 


Powered by AIWEB