อาคารสถานที่

ก. อาคารเรียนและอาคารประกอบ ปัจจุบันมีอาคาร มี 6  หลัง ซึ่งประกอบด้วย
       1. อาคารเยซู เป็นตึก 3 ชั้นประกอบด้วย 8 ห้องเรียน ห้องประกอบ4 ห้อง คือ ห้องสมุด ห้องวิชาการ ห้องพักครูและห้องพยาบาล มีห้องน้ำภายในห้องทุกห้อง และห้องน้ำภายนอก  4 ห้อง    
        2. อาคารมารีอา เป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ ขนาด 2 ชั้น  ประกอบด้วยชั้น 1 มีห้องเรียน 3 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 1 ห้อง ส่วนชั้น 2 มีห้องน้ำ 10 ห้อง มีห้องพักของพนักงานชาย-หญิง 4 ห้อง 
        3. อาคารยอแซฟเป็นอาคารคอนกรีต  ชั้นที่ 3 ห้องประชุมขนาดใหญ่ ชั้นที่ 2 เป็นห้องประกอบการ จำนวน 3 ห้อง คือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องE-Learning และห้องวิทยาศาสตร์ ชั้นที่ 1 ห้องธุรการ ห้องสหกรณ์  โรงอาหาร และห้องครัวระดับประถมศึกษา
         4. อาคารเซนต์ปอล เป็นอาคารคอนกรีต 1 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียนอนุบาล 4 ห้อง ทุกห้องมีห้องน้ำ - ห้องส้วม
          5. หอประชุมอเนกประสงค์ เป็นอาคาร 1 ชั้น เป็นบริเวณโล่ง - กว้างขวาง ประกอบด้วยเวที ใช้ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆใต้เวทีมีห้องศิลปะ และห้องน้ำ – ห้องส้วม 20 ห้อง

ประเภทอาคาร

หลัง

ห้องเรียน

ห้องประกอบ

ห้องน้ำ-ห้องส้วม

 อาคารเรียนถาวร (มีห้องน้ำในแต่ละห้อง)

3

15

-

25

 อาคารประกอบ

1

-

12

22

 หอประชุมใหญ่ (เวที)

1

-

2

-

 โรงอาหาร 2

2

-

2

-

 บ้านพักพนักงาน

2

-

-

10

 เรือนห้องน้ำ(ใต้เวที)

1

-

-

 10

 ศาลาแห่งการเรียนรู้

1

-

1

 -

 รวม

 11

 15

 17

 67


ข. สนามและภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน
         1. โรงเรียนได้ปรับปรุงสนามหน้าอาคารมารีอา ให้มีทัศนียภาพที่น่าร่มรื่น โดยการปรับปรุงเปลี่ยน 
พื้นที่คอนกรีตที่สวยงามและทันสมัย ได้จัดสวนสัตว์ประกอบสนานเด็กเล่นและสวนสมุนไพร
         2. สนามฟุตบอล ซึ่งปลูกต้นไม้และทำสวนหย่อมรอบๆสนาม
         3. สนามวอลเลย์บอล,ตะกร้อ
         4. สวนสมุนไพร
         5. สวนเกษตร  มีบ่อเลี้ยงปลา พืชสวนครัว  โรงเพาะเห็ด  สวนกระทกรกและบริเวณออกค่าย                        

 
 
 


บาทหลวงสำรอง  คำศรี

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
  
 
 
 
โรงเรียนพระกุมารอุบล
604 ถ.พรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 045-255606  โทรสาร : 045-262658

 
 


Powered by AIWEB