แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนได้กำหนดแผนพัฒนาการศึกษาไว้  7 แผนดังนี้
  1. แผนพัฒนาสถานศึกษา
  2. แผนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
  3. แผนพัฒนาบุคลากร
  4. แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
  5. แผนพัฒนาสุขภาพและพลานามัย
  6. แผนพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
  7. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
                
               

 
 
 


บาทหลวงสำรอง  คำศรี

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
  
 
 
 
โรงเรียนพระกุมารอุบล
604 ถ.พรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 045-255606  โทรสาร : 045-262658

 
 


Powered by AIWEB